Algemene voorwaarden

Route50plus.nl is een onderdeel van Stichting Route 50Plus te Arnhem. Deelname aan en inschrijving bij Route50plus.nl, en gebruik van de site Route50Plus.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Route50Plus.nl en/of worden aangeboden door Route50Plus.nl.

Gedragsregels

Wat is niet toegestaan op Route50Plus.nl?

 • Het beledigen en provoceren van mede-bezoekers.
 • Discriminatie en racisme.
 • Reclame maken, spammen (hierop volgt onmiddellijk een permanente ban, zonder waarschuwing vooraf)
 • Linken naar illegale sites/zaken.
 • Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend beeldmateriaal.
 • Het gebruik van meer dan één gebruikersnaam binnen een discussie.
 • Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails, MSN gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van het EIGEN e-mailadres is voor eigen verantwoording.
 • Het plaatsen van een url in het motto. Een url mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits deze niet commercieel is.
 • Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes (m.u.v. redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming).
 • Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen ip-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de regels houdt?

Afhankelijk van de aard van de overtreding(en) kan het volgende gebeuren:

 • U krijgt per e-mail of op het forum een officiële waarschuwing van de moderators. Deze waarschuwing geldt twee weken.
 • Wordt er binnen de tijd van de officiële waarschuwing wederom een overtreding van de huisregels begaan dan volgt een blokkade van twee weken.
 • Na afloop van een blokkade geldt een proefperiode van twee weken. Overtreedt u binnen de proefperiode opnieuw de regels, dan volgt een blokkade zonder waarschuwing vooraf.
 • Overtreedt iemand keer op keer weer opnieuw dezelfde regels, dan kunnen de moderators in overleg met de redactie overgaan tot een langere blokkade, een permanente blokkade of zelfs een IP-blokkade.
 • De redactie kan contact opnemen met de abuse afdeling van uw provider, wat uiteindelijk kan leiden tot het afsluiten van uw internetaccount.

Aansprakelijkheid

1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site Route50plus.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Route50plus.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website Route50plus.nl.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website Route50plus.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Route50plus.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op de website Route50plus.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan Route50plus.nl. Route50plus.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website Route50plus.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Route50plus.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Route50plus.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of Stichting Route 50Plus. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Route50plus.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Route50plus.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Route50plus.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Route50plus.nl verkregen is. Route50plus.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Route50plus.nl verkregen informatie. De informatie op Route50plus.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacybeleid

Het privacybeleid van Stichting Route 50Plus en Route50plus.nl vindt u op de site.

Copyright

Route50plus.nl behoudt het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van Route50plus.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Route50plus.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Stichting Route 50Plus (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers

1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website Route50plus.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Stichting Route 50Plus dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Route50plus.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Route50plus.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Route50plus.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Route50plus.nl terzake van vorderingen van derden.

4. Route50plus.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Route50plus.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Route50plus.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Route50plus.nl

1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Route50plus.nl en het logo van Route50plus.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Stichting Route 50Plus.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Route50plus.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Route50plus.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Route50plus.nl is het onder meer niet toegestaan de website Route50plus.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen

1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Route50plus.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Route50plus.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

2. Route50plus.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Route50plus.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Betaling lidmaatschap en opzegtermijn

1. De betaling van het lidmaatschap dient te geschiedde binnen een maand na aanmelding van het betaalde lidmaatschap. Wanneer de betaling niet binnen de maand voldaan wordt, zal u de toegang van de site worden geweigerd.

2. De opzegtermijn die wij hanteren voor het opzeggen van uw lidmaatschap bedraagt 6 weken. Wanneer u later dan de gestelde 6 weken opzegt, zal uw lidmaatschap automatisch verlengd worden voor 1 jaar.

Bevoegdheden en rechten redactie Route50plus.nl

De reactie van Route50plus.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Route50plus.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Route50plus.nl,in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Route50plus.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Route50plus.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van Route50plus.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met Route50plus.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.